top of page
כיתה ב' - שיעור סריגה

כיתה ב' - שיעור סריגה

כיתה ב' - שיעור סריגה

כיתה ב' - שיעור סריגה

כיתה ב' - שיעור סריגה

כיתה ב' - שיעור סריגה

כיתה ב' - שיעור סריגה

כיתה ב' - שיעור סריגה

כיתה ב' - צבעי מים

כיתה ב' - צבעי מים

כיתה ב' - ציורי מים

כיתה ב' - ציורי מים

כיתה ב' - קיר ציורים

כיתה ב' - קיר ציורים

כיתה ב' - צבעי מים

כיתה ב' - צבעי מים

כיתה ב' - צבעי מים

כיתה ב' - צבעי מים

בית ספר יחיאל - הפסקה

בית ספר יחיאל - הפסקה

בית ספר יחיאל - הפסקה

בית ספר יחיאל - הפסקה

כיתה ג' - שיעור ראשי

כיתה ג' - שיעור ראשי

כיתה ג' - שיעור ראשי

כיתה ג' - שיעור ראשי

כיתה ג' - שיעור ראשי

כיתה ג' - שיעור ראשי

כיתה ג' - שיעור ראשי

כיתה ג' - שיעור ראשי

כוורת המחברות והקלמרים

כוורת המחברות והקלמרים

כיתה ג' - שיעור ראשי

כיתה ג' - שיעור ראשי

כיתה ג' - שיעור ראשי

כיתה ג' - שיעור ראשי

כיתה ג' - שיעור ראשי

כיתה ג' - שיעור ראשי

המורה אלה מנגנת

המורה אלה מנגנת

טקס שער הפרחים

טקס שער הפרחים

משחקים בחצר

משחקים בחצר

משחקים בחצר

משחקים בחצר

משחקים בחצר

משחקים בחצר

יום יער - גן צליל

יום יער - גן צליל

יום יער - גן צליל

יום יער - גן צליל

יום יער - גן צליל

יום יער - גן צליל

יום יער - גן צליל

יום יער - גן צליל

יום יער - גן צליל

יום יער - גן צליל

יום יער - גן צליל

יום יער - גן צליל

נוף מחצר הגן - גן צליל

נוף מחצר הגן - גן צליל

טיול שמש - גן צליל

טיול שמש - גן צליל

טיול שמש - גן צליל

טיול שמש - גן צליל

טיול שמש - גן צליל

טיול שמש - גן צליל

טיול שמש - גן צליל

טיול שמש - גן צליל

טיול שמש - גן צליל

טיול שמש - גן צליל

ארנבון הגן - גן צליל

ארנבון הגן - גן צליל

משחקים בחצר הגן - גן צליל

משחקים בחצר הגן - גן צליל

שטיפת כלים - גן צליל

שטיפת כלים - גן צליל

יצירה בגן צליל

יצירה בגן צליל

יצירה בגן צליל

יצירה בגן צליל

יצירה בגן צליל

יצירה בגן צליל

bottom of page